Obchodní podmínky společnosti Elfetex

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELFETEX, spol. s.r.o.


Příloha č. 3


I.
Úvodní ustanovení


Účelem těchto Všeobecných smluvních podmínek (dále jen „podmínky“) je obecně upravit práva a povinnosti plynoucí z kupní smlouvy, případné rámcové kupní smlouvy na opakující se dodávky zboží (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi ELFETEX, spol. s r.o., se sídlem v Plzni, Hřbitovní 31a, 312 16 Plzeň, IČ: 40524485, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1000, jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a odběratelem této společnosti jako kupujícím (dále jen „kupující“).


Prodávající zejména provozuje na území České republiky velkoobchod s elektroinstalačním materiálem.
Uzavřením kupní smlouvy kupující bere na vědomí a vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami ve smyslu § 1751 a násl. z.č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. Z. Jakékoli odchylky od těchto podmínek, jejich doplnění nebo změny jsou přípustné jen tehdy, jestliže se na nich smluvní strany písemně v rámci kupní smlouvy či mimo ní dohodly. V případě jakýchkoliv rozporů mezi zněním kupní smlouvy a těmito podmínkami, mají přednost ustanovení kupní smlouvy.
Práva a povinnosti smluvních stran neupravené v kupní smlouvě nebo v podmínkách se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších novelizací.


II.
Obecná ustanovení


Předmětem plnění se rozumí dodávky zboží včetně dopravy a služeb s dodáním souvisejících. Dodávky se uskutečňují na základě objednávek kupujícího. Pro objednávku se vyžaduje písemná forma, přičemž za písemnou formu se považuje i objednávka učiněná faxem nebo e-mailem uvedeným u identifikace kupujícího v kupní smlouvě či opatřeným elektronickým podpisem kupujícího. Objednávka musí obsahovat údaje o přesném typu zboží (výrobku), jeho množství, jakosti, požadované dodací lhůtě, považovaném způsobu dopravy, místo určení (dodání) a jméno osoby oprávněné jednat, obchodní firmu či název podnikatele, podpis, popř. otisk razítka podnikatele či osoby oprávněné jednat za podnikatele a přesnou adresu kupujícího s uvedením čísla telefonu, faxu nebo jiné spojení na kupujícího, IČ, DIČ. Objednávkou se také rozumí odeslání objednávkového formuláře ve webovém rozhraní elektronického obchodu na adrese www.elfetex.cz.

Objednávka se považuje za přijatou tehdy, je-li prodávajícím písemně potvrzena. Jsou-li v objednávce kupujícího uvedeny i požadované prodejní ceny, pak nestačí pouhé písemné potvrzení objednávky, ale na objednávce musí být uvedeno i slovní spojení, které potvrzuje akceptaci požadovaných prodejních cen nebo i jiných podmínek objednávky. Pouhé potvrzení objednávky představuje přijetí (příchod) objednávky k prodávajícímu. Za objednávku a její potvrzení se považuje také výdej zboží ze strany prodávajícího na základě osobního odběru (výběru) kupujícího ve skladech prodávajícího s tím, že kupující písemně potvrdí příjem tohoto zboží. V případě objednávky učiněné na adrese www.elfetex.cz vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím doručením objednávky a potvrzením objednávky ze strany prodávajícího (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Pokud prodávající není schopen plnit v objednávce konkrétně uvedený typ, množství, jakost, dodací lhůtu, způsob dopravy, místo dodání, je kupujícímu uplatněná objednávka v příslušné konkrétní položce považována za neúčinnou. Tuto skutečnost oznámí prodávající neprodleně po zjištění kupujícímu. Za neúčinnou objednávku nebo položku z objednávky se nepovažuje objednávka, která je prodávajícím řádně potvrzena (se slovní doložkou co přesně je potvrzením akceptováno prodávajícím).


III.
Cena a její tvorba


Kupující se zavazuje zaplatit za dodané zboží prodávajícímu dohodnutou kupní cenu za podmínek stanovených pro každou dílčí dodávku zejména specifikovanou ve Specifických obchodních podmínkách pro jednotlivého kupujícího. K dohodě o výši ceny za konkrétní realizovanou dílčí nebo celkovou dodávku zboží dojde mezi prodávajícím a kupujícím předem písemně nebo vždy při převzetí zboží v rámci kupní smlouvy. Není-li cena sjednána způsobem výše uvedeným, pak ke sjednání ceny dochází okamžikem podpisu zástupce kupujícího na prodejním dokladu - faktuře či objednávce, resp. v rámci samostatného písemného ujednání, v němž budou smluvní ceny uvedeny.


Prodávající může poskytnout po vzájemné dohodě kupujícímu na odebírané výrobky rabat (procentní slevu) nebo slevu (korunovou) ze základní prodejní ceny podle počtu kusů jednoho výrobku, celkového objemu dodávky nebo podle uzavřené kupní smlouvy.


Prodejní cena kabelů (vodičů) se skládá z bázové ceny a ceny kovu, ze které je kabel (vodič) vyráběn. Prodejní cena kabelů (vodičů) je proto přímo odvislá od výše ceny mědi a hliníku na světových trzích a v tomto důsledku se prodejní ceny kabelů (vodičů) neustále mění a jsou takto svázány. Prodejní ceny kabelů (vodičů) v nabídce, pokud není speciálně určeno jinak, platí v den vyhotovení této nabídky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Pro stanovení celkové kupní ceny se připočte k ceně bez daně z přidané hodnoty aktuálně platná daň z přidané hodnoty pro dané zboží a jiné daně a poplatky, pokud jsou nebo budou zákonem stanoveny (např. recyklační poplatek).

Základní prodejní ceny průřezového sortimentu jsou stanoveny v platném ceníku a jsou uváděny v cenách bez daně z přidané hodnoty a bez jiných daní a poplatků. Prodávající si vyhrazuje právo změny prodejních cen bez předchozího upozornění. Takové změny cen se však nevztahují na objednávky nebo nabídky, které byly potvrzeny                       
se zafixováním (garancí) cen na určité časové období. Uplynutím lhůty, na které je vázána garance (záruka) prodejních cen, zaniká kupujícímu právo na dodání zboží za domluvenou cenu.


Prodejní ceny jsou stanoveny s paritou EXW (Incoterms 2010) sklad prodávajícího, není-li dohodnuto jinak.
Bez souhlasu prodávajícího nemůže kupující předat nebo zpřístupnit cenové údaje třetí osobě. Tyto údaje jsou smluvními stranami považovány za obchodní tajemství.
Kupní cena obsahuje i náklady na balení zboží. Kupní cena nezahrnuje kabelové bubny, palety, ostatní přepravní materiál a přetáčení nebo rozřezání kabelů, přesáhne-li práce s tím spojená obvyklou míru.


IV.
Platební podmínky


Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dodané zboží na základě daňového dokladu (faktury), a to v termínu splatnosti stanovené ve Specifických obchodních podmínkách pro jednotlivého kupujícího, dílčích písemných objednávkách kupujícího akceptovaných ze strany prodávajícího či na daňových dokladech prodávajícího. Kupní cena je uhrazena v okamžiku připsání na bankovní účet prodávajícího, nebo složením do jeho pokladny.


Dostane-li se kupující do prodlení s placením faktur za dodané zboží a služby, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.


Daňový doklad (faktura) je vystaven prodávajícím v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními, zvláště pak zákonem o DPH, obvykle v den vydání zboží (dodávky) ze skladu kupujícímu nebo v den předání zboží ze skladu prvnímu přepravci. Kromě zákonných náležitostí obsahuje faktura i označení objednávky kupujícího. Prodlení kupujícího o více než 10 dnů se zaplacením jeho peněžních závazků, vyplývajících ze smlouvy nebo jakéhokoliv jiného závazkového vztahu mezi kupujícím a prodávajícím, opravňuje prodávajícího k pozastavení dodání zboží dle smlouvy, a to až do úplného zaplacení (o tuto dobu se prodlužuje doba dodání) či k odstoupení od smlouvy ve smyslu ust. § 1969 z.č. 89/2012 Sb.


Prodávající je oprávněn vystavit fakturu na výslednou kupní cenu včetně obalů (kabelových bubnů, palet, ostatního přepravního materiálu) a případného manipulačního poplatku v den dodání zboží, nebylo-li písemně potvrzeno jinak.


Prodávající je oprávněn žádat přiměřenou zálohu nebo jiné zajištění na výslednou (konečnou) cenu., Kupující není oprávněn jednostranně započítat jakoukoliv svoji pohledávku proti pohledávce prodávajícího a na zaplacení konečné ceny či ceny za vratné obaly s příslušenstvím. Kupující dále není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího zadržovat jakoukoliv platbu (byť částečně) z důvodů protinároků vyplývajících z vad zboží či jakýchkoliv jiných důvodů. Smluvní strany tímto vylučují ust. § 2108 z.č. 89/2012 Sb.


Kupující konečně není oprávněn zatížit jakoukoli pohledávku vůči prodávajícímu zástavními či jinými právy ve prospěch třetích osob pod sankcí úhrady smluvní pokuty ve výši odpovídající zatíženým pohledávkám. Smluvní pokutu by pak byl kupující povinen zaplatit prodávajícímu ve lhůtě do 10 – ti dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty k rukám kupujícího.


Prodávající je oprávněn odepřít dodání zboží kupujícímu, který je v prodlení s placením jakéhokoliv závazku vůči prodávajícímu, dále tehdy, pokud kupující vstoupil do likvidace nebo bylo vůči jeho majetku zahájeno insolventní řízení a dále tehdy, je-li dána důvodná obava, že plnění závazků (i dosud nesplatných) kupujícím je vážně ohroženo. Stejné právo má prodávající tehdy, je-li kupující v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku kupujícího vůči všem subjektům, s nimiž je prodávající nebo kupující kapitálově propojen. Shora cit. prodlení kupujícího je považováno za podstatné porušení kupní smlouvy.


V.
Výhrada vlastnictví


Kupující bere na vědomí, že vlastnické právo ke shora uvedenému zboží nabývá ve smyslu § 2132 z.č. 89/2012Sb.. Teprve okamžikem úplného zaplacení kupní ceny, tedy připsáním částky odpovídající kupní ceně na účet prodávajícího. Nebezpečí škody na zboží však na kupujícího přechází již jeho převzetím. Dostane-li se kupující do prodlení s placením, má prodávající právo žádat kupujícího o vrácení nezaplaceného zboží, a to na náklady a nebezpečí kupujícího. Kupující je povinen k tomuto účelu umožnit prodávajícímu volný přístup do budov a na pozemky, kde je takové zboží uloženo. Vzetí zboží zpět podle tohoto ustanovení nemá účinky odstoupení od smlouvy.

Kupující je povinen se zbožím, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, zacházet tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení, poškození, zničení, krádeži či ztrátě. Kupující je povinen u zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, přesahující hodnotu 1 mil. Kč a u něhož je sjednána splatnost kupní ceny delší 30 – ti dnů, uzavřít na své náklady pojistné smlouvy kryjící poškození, zničení, krádež či ztrátu tohoto zboží až do přechodu vlastnického práva zboží na kupujícího. Kupující nesmí po dobu trvání výhrady vlastnictví zboží zcizit, zastavit nebo jinak zatížit právy třetích osob.

Při prodeji zboží s výhradou vlastnictví třetím osobám je kupující povinen oznámit jim, že na tomto zboží vázne výhrada vlastnického práva spol. ELFETEX do úplného zaplacení ceny za zboží ze strany kupujícího ve prospěch spol. ELFETEX. Veškeré pohledávky kupujícího po třetích osobách z titulu dalšího prodeje nebo jiného nakládání se zbožím ve prospěch těchto osob, na něž se vztahuje výhrada vlastnictví prodávajícího, kupující tímto bezúplatně postupuje předem prodávajícímu Kupující je povinen informovat o této skutečnosti své dlužníky resp. dotčené třetí osoby. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu neprodleně zásahy třetích osob do zboží podléhajícímu výhradě vlastnictví nebo do této souvislosti postupovaných pohledávek. Rozvazovací podmínka účinnosti postoupení těchto pohledávek je úplná úhrada kupní ceny za zboží ze strany kupujícího ve prospěch prodávajícího.


VI.
Dodací podmínky


Prodávající je povinen připravit zboží k dodání v množství, provedení a termínu stanoveném v potvrzení objednávky. Zboží je baleno s ohledem na požadavek bezpečné dopravy, zejména v kartonech nebo v jiných dohodnutých obalech. Ceny těchto kartonů eventuelně jiných obalů nebudou účtovány, pokud nejsou s kupujícím dohodnuty jiné podmínky.


Dodávka je splněna odevzdáním zboží kupujícímu či jeho oprávněnému zástupci. Není-li ve smlouvě nebo mezi stranami dohodnuto jinak, je základní dodací podmínkou parita EXW (podle Incoterms 2010) sklad prodávajícího. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího. Pokud platí podmínka dodávky EXW a prodávající se na žádost kupujícího zaváže odeslat zboží do místa určeného kupujícím, rizika ztráty nebo škody na zboží přecházejí na kupujícího nejpozději předáním zboží prvnímu přepravci.


Není-li dohodnuto jinak, dílčí dodávky zboží jsou povoleny.
Uskutečňuje-li prodávající odvoz vlastními dopravními prostředky, je zboží dodáno předáním kupujícímu v jeho sídle nebo v místě určeném kupujícím. Vyložení nákladu zajišťuje na své náklady kupující.
V případě, že kupující zmocní k převzetí zboží třetí osobu (dopravce, jinou společnost), musí se tato osoba touto plnou mocí (zmocněním) prokázat před vlastním odběrem.


VII.
Jakostní a záruční podmínky


Prodávající dodá zboží v jakosti, odpovídající účelu, k němuž se dodávané zboží zpravidla používá, podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Prodávající prohlašuje, že prodávané výrobky splňují obecné požadavky na bezpečnost ze zákona č. 102//2001 Sb.


Prodávající poskytne kupujícímu na dodané zboží záruku. Záruční doba začíná plynout ode dne dodání zboží kupujícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Převzal-li kupující zboží až po dni, od kterého měl povinnost ho převzít, počíná plynout záruční doba již ode dne, kdy měl tuto povinnost. Vady dodávky je kupující povinen písemně notifikovat prodávajícímu ve lhůtě a postupem podle ObčZ.. včetně uplatnění nároku z vad. Drobné a nepodstatné vady nemají za následek odklad povinnosti uhradit (zaplatit) kupní cenu. Je-li na prodávané věci, např. baterie, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném v souladu se zvláštními předpisy lhůta k použití věci, např. expirační lhůta  u baterií, skončí záruční doba uplynutím této doby.


U světelných zdrojů je záruka vztažená k životnosti výrobku, kterou uvádí výrobce ve svém katalogu zboží. Ve sporných případech rozhoduje stanovisko výrobce světelného zdroje – jeho vyjádření k reklamaci.


Při prodeji zboží je délka záruční doby 24 měsíců.
Pro uplatnění nároku z titulu vad zboží musí kupující prodávajícímu předložit typ reklamovaného zboží, počet vadného množství, číslo faktury, popis vady nebo přesný popis, jak se vada projevuje a požadavek (návrh) řešení. Dále je vhodné k lepšímu průběhu reklamace připojit jméno a telefon na osobu pověřenou vyřízením reklamace.

Kupující není oprávněn rozhodovat o způsobu řešení reklamace, toto právo náleží výhradně prodávajícímu. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené přirozeným opotřebením, neodbornou instalací, úpravou či opravou nebo jakýmkoliv použitím a nakládáním se zbožím, které je v rozporu s platnými technickými normami, odbornými poznatky a nejlepší praxí v oboru; vnějšími vlivy jako je např. teplotní, chemické či mechanické poškození, došlo-li k němu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího nebo nevhodným skladováním, manipulací či přepravou.


Bude-li dodávka obsahovat vadné zboží, kupující je oprávněn buď žádat dodání náhradního zboží za vadné (výměnu zboží), odstranění vad na zboží opravou nebo přiměřenou slevu podle § 2106 až § 2110 Obč.. Z. Smluvní strany po dohodě vylučují užití ust. § 2106 odst. 1 písm. d) z.č.89/2012 Sb.. . Při prodeji kabelů (vodičů) není porušením povinnosti dodat kabely maximálně s přesností odchylky ± 1 % od deklarovaného množství. Zjištěné rozdíly v délce spadající do této tolerance nepodléhají množstevní reklamaci.


Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 45 dnů ode dne obdržení písemného sdělení o vadách. Reklamační řád je vyvěšen nebo jinak přístupný na všech provozovnách prodávajícího a též veřejně přístupný na internetových stránkách www.elfetex.cz v sekci O firmě/ Informace – Reklamační řád.
Prodávající neodpovídá za škody způsobené provozem vadného zboží.


VIII.
Obaly


Prodávající prohlašuje, že má podle zákona č. 477/2001 Sb. v platném znění o obalech uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou společností EKO-KOM, a.s. pod číslem KS 200640000986. Za obaly výše uvedených výrobků byl poplatek uhrazen pod číslem smlouvy nebo již byla tato povinnost splněna výrobcem. 
Některé zboží je dodáváno na transportních obalech (bubnech nebo paletách). Současně se zbožím kupující kupuje do svého vlastnictví i tyto transportní obaly za ceny uvedené v platných cenících prodávajícího. Prodávající se zavazuje, že tyto obaly koupí zpět od kupujícího (pouze formou vystavení dobropisu), nejsou-li poškozené, a to za podmínek (časových termínů a cen aktuálně platných od kabeloven), které jsou veřejně přístupné na internetových stránkách prodejce www.elfetex.cz v sekci Ke stažení/ Ostatní dokumenty – Výkupní ceny bubnů.


IX.
Odstoupení od smlouvy


Kupující je oprávněn zrušit dílčí obchod (ukončit dílčí kupní smlouvu) pouze s písemným souhlasem prodávajícího. Jestliže k tomu dojde, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náhradu nákladů skutečně vynaložených prodávajícím. Tato náhrada může být zaplacení stornovacích (objednacích) nákladů u konkrétního dodavatele prodávajícího 
v případě ještě nedodaného zboží prodávajícímu nebo v případě již dodaného zboží zaplacení nákladů na pořízení zboží, včetně nákladů s nimi souvisejícími (dopravné, balné, poštovné, clo apod.). V případě, kdy je kupující v prodlení s platbou prodávajícímu delší než 60 dní od data splatnosti, ztrácí smluvní nárok na domluvené cenové a platební podmínky v rámci těchto Všeobecných obchodních podmínek a uzavřené kupní smlouvy.


X.
Volba práva


V případě, že je kupující cizozemcem, sjednávají si smluvní strany právo České republiky, kterým se budou řídit tyto Všeobecné obchodní podmínky, kupní smlouva, Specifické obchodní podmínky, jakož i veškeré vztahy z těchto smluvních dokumentů vyplývající.


XI.
Ostatní ustanovení


Prodávající a kupující se zavazují držet v tajnosti jakékoliv informace, které mají vztah k obchodům, které budou uzavírány smluvními stranami. Práva a povinnosti stran z této smlouvy vyplývající se řídí českým právem, a to s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách a mezinárodní koupi zboží.


Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELFETEX, spol. s r. o. jsou platné od 18. května 2015 a nahrazují všechny předchozí Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné

obchodní

podmínky pro

podnikatele

zde

Všeobecné

obchodní

podmínky pro

spotřebitele

zde

 

Všeobecné

nákupní a dodací

podmínky

zde

 

 

 

Prohlášení o shodě

zde

 


Výpis ze seznamu

kvalifikovaných

dodavatelů

zde

 

Zpracování

osobních  údajů

(GDPR)

zde

 

 

 

Seznam zpracovatelů osobních údajů 

zde

 

 

Ceník obalových materiálů

zde

 


 

 

Reklamační řád

zde