Termostaty od ABB

Termostaty od ABB

Ing. Petr Mašek, Ing. Dušan Zajíček, ABB s.r.o., Elektro-Praga

 

Vytápění je jedním ze zásadních prvků každého obydlí. Činnost tepelných zdrojů (plynových či elektrických kotlů, podlahového topení apod.) je řízena pomocí termostatů. Jejich základní funkce spočívá v tom, že ve spojení se zdrojem tepla udržují v místnosti stálou teplotu, která je v určitém rozmezí nastavitelná. Tato regulace je nutná nejenom pro vytvoření tepelné pohody, ale je také prostředkem k dosažení energetických úspor. Protože termostat má uživatel prakticky neustále na očích, je důležité jeho vzhled sladit s ostatními prvky elektroinstalace, jako jsou vypínače a zásuvky. Podívejme se, jaké možnosti v tomto směru nabízí firma ABB s.r.o., Elektro-Praga.

Termostat TIME          Termostat Levit

 

Přehled přístrojů

Termostaty lze z technického hlediska rozdělit podle způsobu měření teploty. Prostorový termostat měří teplotu okolního vzduchu vestavěným snímačem a podle ní také reguluje. Je proto důležité dodržet zásady pro umístění termostatu, aby měření teploty bylo co nejpřesnější. Přístroj se musí nacházet v místě s dobrou cirkulací vzduchu, nejlépe na vnitřní stěně místnosti, ve výšce asi 1,5 m nad podlahou. V blízkosti termostatu by se neměly vyskytovat náhodné zdroje tepla (radiátory, vyústění teplého vzduchu, televizory, svítidla, sluneční záření apod.). Nevhodné je i umístění poblíž oken nebo venkovních dveří.

Jestliže je v místnosti nainstalováno podlahové topení, je možné využít dva druhy regulátorů. Podlahový termostat zjišťuje teplotu prostřednictvím externího snímače zabudovaného v podlaze. V tomto případě je nutné dbát pokynů výrobce pro uložení snímače. Zejména se doporučuje snímač uložit do ochranné trubky, aby v případě poruchy bylo možné snímač vyjmout. Kombinovaný termostat reguluje podle vestavěného prostorového snímače a zároveň je připojen podlahový snímač s limitní funkcí (zajišťuje, aby nebyla překročena nejvyšší dovolená teplota podlahy). Některé přístroje ABB jsou univerzální – požadovaný provozní režim se nastaví pouhým přepnutím.

Z uživatelského pohledu se termostaty dělí na dvě skupiny. Přístroje s manuálním nastavováním jsou vybaveny „kolečkem“, jehož pootočením se definuje požadovaná teplota. Jsou funkčně jednoduché a jejich ovládání je velice intuitivní. Jejich stupnice je orientační opatřená čísly 1 až 6, aby byla použitelná pro prostorové i podlahové vytápění. Skutečný teplotní rozsah je definován v technických parametrech.

Programovatelné termostaty jsou kombinovány se spínacími hodinami pro automatické řízení teploty během celého dne. Aby bylo uvedení do provozu co nejjednodušší, je v paměti přístroje uložen základní časový program od výrobce. Uživatel si samozřejmě může program upravit nebo vytvořit nový podle svého přání. Časový program je posloupnost časových značek s požadovanými teplotami. Zadaný čas definuje, odkdy se má začít regulovat na zvolenou teplotu. Pro každý den v týdnu lze vytvořit jiný časový program, nebo je možné zvolit jeden teplotní průběh pro všechny pracovní dny a jiný pro víkend.

 

Nabídka termostatů ABB

Funkční možnosti termostatů jsou závislé na zvolené designové řadě. V designech Swing®, Swing®L, Tango®, Levit®, Element®, Time®, Time® Arbo se ovládací a spínací jednotka dodávají samostatně. Spínací jednotka 3292U-A00003 je univerzálně použitelná pro otočné i programovatelné termostaty. Je dimenzována na spínání ohmické zátěže do 16 A, výstup je bezpotenciálový. Je-li třeba na ovládané zařízení přivádět fázi, je nutné propojit příslušné svorky přístroje (obr. 1).

Pro otočné ovládání se doplní ovládací jednotka 3292x-A10101 (obr. 2), která je kromě otočného prvku pro nastavení požadované teploty vybavena dvěma tlačítky. Levým tlačítkem lze termostat zapnout nebo vypnout, pravým tlačítkem se aktivuje nebo deaktivuje teplotní útlum. Nad oběma tlačítky se nacházejí LED diody, které zobrazují stav výstupu termostatu, resp. teplotního útlumu. Z výroby je ovládací jednotka nastavena do prostorového režimu. Má-li přístroj pracovat jako podlahový termostat, je nutné ke spínací jednotce připojit externí teplotní snímač 3292U-A90100 a současně přemístit propojku pod ovládacím kolečkem. Vnitřní snímač pro měření teploty z prostoru je potom vyřazen z činnosti. Pro doladění chování topné soustavy jsou pod krytem k dispozici prvky k úpravě hystereze a velikosti teplotního útlumu.

Druhý typ ovládací jednotky 3292x-A10301 se používá pro kompletaci programovatelného termostatu (obr. 3), který poskytuje daleko vyšší komfort. Přístroj je přednastaven jako prostorový, s možností uživatelského přepnutí do podlahové nebo kombinované funkce (v tom případě je třeba připojit externí snímač 3292U-A90100 a provést odpovídající nastavení v expertním menu). Je možné zvolit režim manuální, automatický nebo dovolená. Intuitivnosti ovládání přispívá volba tzv. komfortní nebo útlumové teploty, které jsou přednastaveny na 21 °C, resp. 18 °C (25 °C pro chlazení) s možností přizpůsobení. Digitální termostat nabízí celou řadu užitečných funkcí, jako je aktivace pokročilého časového programu s třetí libovolně volitelnou teplotou, nastavení hystereze, teplotního offsetu nebo omezení teplot, softwarové vypnutí, protimrazová ochrana, inverze funkce výstupu, regulace jasu a kontrastu displeje aj. Zajímavou možností je přepínání některých funkcí termostatu prostřednictvím externího bezpotenciálového kontaktu.

Designové řady future® linear, solo®, solo® carat, alpha exclusive®, impuls obecně nabízejí podobné možnosti, ale existují zde odchylky. Celá elektronika včetně ovládacího modulu se dodává v jednom balení, doplní se pouze kryt a rámeček. V objednacím čísle je tak pevně zakódováno, zda je termostat otočný nebo programovatelný, prostorový nebo podlahový. V případě podlahových termostatů je externí teplotní snímač součástí dodávky kompletní elektronické části. Výstup termostatů je vždy potenciálově vázaný s napájením.

Verze s otočným ovládáním rovněž využívá poměrovou stupnici s čísly 1 až 6 (obr. 4). Posuvným přepínačem se volí režim teplotního útlumu – zapnuto, vypnuto, externí řízení (obr. 5). Programovatelný termostat (obr. 6), prostorový i podlahový, opět nabízí přednastavený časový program, který si uživatel snadno přizpůsobí. Jeden den lze rozdělit až na čtyři časové úseky – komfortní, noční a příp. dva pohotovostní. Každému z nich je přiřazena přednastavená teplota, kterou je možné upravit. Termostat s kombinovanou funkcí není v těchto designových řadách k dispozici.

Novinkou v posledně jmenovaných designech jsou dva přístroje pro ovládání topení a chlazení (obr. 7). Mají dva samostatné výstupy – v zimě tak lze řídit vytápění, kdežto v létě chlazení. Svítivá dioda informuje o aktuálním režimu. Přístroje jsou vhodné pro dvoj- i čtyřtrubkové systémy, splňují tak požadavky moderních tepelných čerpadel. Požadovaná teplota se nastavuje jednoduše pootočením knoflíku s využitím poměrové stupnice. Obě provedení se liší ve způsobu přepínání topení a chlazení. U přístroje s obj. č. 1032-0-0515 se chladicí režim aktivuje přivedením fázového potenciálu na svorku k tomu určenou (obr. 8). Přístroj 1032-0-0516 má přepínání ruční, pomocí posuvného prvku, který navíc umožňuje i vypnutí termostatu.

Termostat Solo          Termosta Linear