Pojistky Bussmann od společnosti Eaton

Již první experimentátoři s elektrickou energií si kladli otázku, jak se před účinky elektrické energie účinně chránit. S nadsázkou lze říci, že účinnost jejich ochranných opatření byla přímo úměrná délce jejich života. Postupem času však docházelo ke zdokonalování a většímu používání pojistných zařízení nejen k ochraně těchto experimentátorů, ale i k ochraně elektrických zařízení. Jako příklad může posloužit „bleskový drát“ (orig. Paratonnerre) vynálezce Louise Brégueta k ochranně telegrafních stanic při úderu blesku do telegrafních drátů. Završením tohoto snažení se pak stal patent z roku 1890 W.M. Mordeye na pojistku, která se již velmi podobala té dnešní a lze ji označit jako prapředka všech moderních pojistek. V současné době jsou však pojistky značně vytlačeny jističi, které mají oproti pojistkám celou škálu nezanedbatelných výhod a jejichž výrobou se firma Eaton zabývá již desítky let. Nicméně i dnes existuje řada aplikací, kde jističe není vhodné z různých důvodů použít a jejich místo tak zaujme pojistka.

Pojistky Bussmann

Společnost Eaton je velmi hrdá na to, že díky sloučení se společností Cooper je nyní schopna nabídnout Vám produkty jedné z divizí firmy Cooper. Konkrétně se jedná o divizi Bussmann, která vyrábí pojistky již od roku 1914 a na svém kontě má přes 3000 patentů, z nichž více jak 150 je stále aktivních. Pojistky Bussmann, nyní Bussmann od společnosti Eaton, lze tedy bez nadsázky označit jako etalon kvality a spolehlivosti.

 Základním stavebním kamenem portfolia pojistkových systémů Bussmann jsou bezesporu výkonové pojistkové vložky s nožovými kontakty určené pro kvalifikovanou obsluhu (NH pojistky). Tyto pojistky se vyznačují velmi vysokou vypínací schopností, typicky 120kA AC, a nízkými výkonovými ztrátami, které jsou mnohdy klíčovým kritériem pro energetiku. Vysoké výkonové ztráty totiž nepředstavují nic jiného, než teplo, které je nutné odvést od pojistky do okolí a s tím spojené problémy. Další nespornou výhodou je fakt, že tyto pojistkové vložky neobsahují žádné nebezpečné látky jako je např. olovo nebo kadmium. Uživatel ocení patentovanou technologii dvojitého indikátoru, kdy při vybavení pojistky dojde ke změně barvy terčíku na přední straně pojistkové vložky a k vysunutí ukazatele na víku, ke kterému je možné připojit mikrospínač pro dálkovou signalizaci. Tyto pojistkové vložky jsou vyráběny pro jmenovitá napětí 400V, 500V a 690V v charakteristice gG pro ochranu obvodů a pro napětí 500V a 690V v charakteristice aM pro ochranu motorů proti zkratu. Rozsah jmenovitých proudů je pro pojistky s charakteristikou gG 2-1250A a pro pojistky s charakteristiku aM 6-500A. Tyto pojistky odpovídají požadavkům normy ČSN EN 60269-1 a ČSN 354701-2 a navíc splňují požadavky VDE 0636-2.

Další neméně významnou výrobkovou skupinou jsou válcové pojistkové vložky C velikostí 10×38, 14×51 a 22×58. Tyto pojistkové vložky najdou uplatnění všude tam, kde je nutnost vysoké vypínací schopnosti při současném zachování malých rozměrů přístroje. Konstrukce válcových pojistek předpokládá pouze obsluhu pracovníků s dostatečnou elektrotechnickou kvalifikací, tudíž nejsou klasifikované pro použití laiky. Obdobně jako NH pojistkové vložky, jsou i tyto vyráběny s charakteristikou gG v rozsahu jmenovitých proudů od 0,5A až do 125A, tak s charakteristikou aM v rozsahu 0,25A až 125A.

Pravým důvodem, proč pojistky zůstávají i nadále hojně používaným jistícím prvkem, je kromě vysoké vypínací schopnosti při zachování malých rozměrů ještě jedna skutečnost. Jejich vysoké omezovací schopnosti prozatím nemůže konkurovat žádný jistič, byť ten má v dnešní době řadu jiných významných předností. Omezovací schopnost ve své podstatě znamená to, jak rychle dokáže v případě zkratu pojistka zafungovat a tím omezit zkratový proud dřív, než dosáhne své plné amplitudy. Tepelné a silové účinky zkratového proudu jsou zhruba úměrné jeho druhé mocnině. Z toho důvodu je výhodné použití pojistek s vysokou omezovací schopností pro ochranu polovodičových prvků, které jsou na prošlou energii velmi citlivé. Tyto pojistky jsou často označovány jako rychlé nebo polovodičové, s vypínací charakteristikou aR, popřípadě gR.

Polovodičové pojistkové vložky Bussmann patří ve své kategorii k absolutní špičce. Mezi používanější patří válcové pojistkové vložky velikostí 10×38, 14×51 a 22×58 s rozsahem jmenovitých proudů 1 až 100A a charakteristikou aR, jistící proti zkratu.

Další řadou jsou pojistkové vložky 170M stylu NH s charakteristikou aR a gR. Tyto jsou vyráběny ve velikostech 000 až 3 s rozsahem jmenovitých proudů od 10 do 1250A.

Mezi rychlé pojistky se mimo jiné řadí i pojistky pro ochranu fotovoltaických panelů s charakteristikou gPV. Tyto panely jsou velmi náchylné na zkraty, které představuje jen 1,3 násobek jmenovitého proudu. Kombinací válcových a nožových pojistkových vložek řady PV je společnost Eaton schopna pokrýt rozsah jmenovitých proudů od 1A až do 630A.

Mimo tyto běžné pojistkové vložky je však společnost Eaton schopna nabídnout i vyložené speciality. Ať už je požadavek na jiný typ uchycení, jiné jmenovité napětí či snad shodu se severoamerickými UL normami nebo britskými BS normami. 

Kromě pojistek nízkého napětí má společnost Eaton v nabídce i pojistky pro vysoké napětí dle DIN 43625, které lze nalézt u řady světových distributorů elektrické energie. Dalšími používanými VN pojistkami jsou pojistky pro motory a pojistky ponořené v oleji.

Pojistky Bussmann od společnosti Eaton budou vždy tou nejlepší volbou, kterou učiníte pro ochranu svoji a svých zařízení!